Ingyenes szállítás minden rendeléshez!

SORSOLÁSI SZABÁLYZAT "AZ XPERT BEAUTY 5 ÉVES ÉVFORDULÓJA"

1. SZERVEZŐ

Az www.xpertbeauty.hu oldalon meghirdetett "Xpert Beauty 5 éves évfordulója" sorsolást a Seelster Beauty Distribution romániai jogi személy tervezi és bonyolítja le, a Cégjegyzékben a 1. sz. J40/4897/12.04.2013, CUI: 31503827.

A sorsolás jelen Szabályzat szerint zajlik, melynek rendelkezései minden résztvevő számára kötelezőek. A szóban forgó hatósági rendeletet a Romániában érvényes jogszabályoknak megfelelően készítik el és teszik közzé.

2. A PROMÓCIÓ HELYE

A sorsolás 2022. szeptember 8-15 között zajlik a www.xpertbeauty.hu oldalon.

3. PROMÓCIÓ IDŐSZAKA

A sorsolás ideje 2022. szeptember 8-15.

3.1. Az akcióban részt vehet minden fizikai vagy jogi személy, aki legalább egy megrendelést lead az www.xpertbeauty.hu oldalon 2022.09.08-tól 2022.09.15-ig. A Kampányban való részvétel nem feltételezett egy adott termék megvásárlásától vagy korlátozott számú megrendeléstől.

3.2. A résztvevőknek magyar állampolgársággal vagy lakóhellyel kell rendelkezniük, a résztvevők kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek lehetnek.

3.3. A résztvevők által megadott adatoknak helyesnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lenniük;

3.4. A Szervező munkatársait, valamint azok I. és 2. fokú hozzátartozóit a Kampányban részvételi jog nem illeti meg.

A nyertesek kiválasztása 2022. október 15-én, online sorsolás útján történik, a Név, Vásárlás dátuma, Vásárlás alapján. A nyertessel telefonon vagy e-mailben felvesszük a kapcsolatot, és megjelenik az Xpert Beauty Instagram oldalán https://www.instagram.com/xpertbeauty.hu/.

4. REGISZTRÁCIÓ A VERSENYRE

A versenyen való részvételhez annak sajátosságaitól függően a résztvevőknek a következőket kell tenniük:

4.1. A Kampányban való részvételhez minden érdeklődőnek legalább egy rendelést le kell adnia a www.xpertbeauty.hu oldalon 2022.08.09 - 2022.09.15. A sorsoláson csak olyan személyek vesznek részt, akiknek van egy teljesített, kiszállított és nem visszaküldött megrendelése/vásárlása.

4.2. A Kampányban való regisztrációval a résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják személyes adataik és képük reklámcélú felhasználásához.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ne érvényesítse a regisztrációt azon felhasználóknál akik nem felelnek meg a verseny feltételeinek. A Kampányban való részvétel nem feltételezett egy adott termék megvásárlásától vagy korlátozott számú megrendeléstől.

5. RÉSZVÉTELI JOG

A versenyen bármely magyarországi fizikai személy részt vehet, nemre és vallásra való tekintet nélkül. Kivételként szerepelnek a szervezőcsapat tagjai, házastársuk, valamint első- és másodfokú hozzátartozóik, akik nem vehetnek részt a versenyen.

6. NYEREMÉNYEK

A kampány nyereményei:

a) 3 x 55 000 Ft. Vásárlási utalvány a www.xpertbeauty.hu oldalon vagy az XpertBeauty üzletben.

7. A NYERTES KIJELÖLÉSE

A nyerteseket + 5 tartalékot 2022. október 15-én sorsoljuk ki a www.random.org platformon a rendelési szám segítségével.

A nyertesekkel telefonon vagy e-mailben felvesszük a kapcsolatot, és megjelennek az Xpert Beauty Instagram oldalán.

A nyereményt futárszolgálattal küldjük ki a Nyertes által megadott címre az Instagram oldalon/telefonos elérhetőségeken/e-mailben való megjelenéstől számított 30 napon belül.

Ebben a versenyben a nyeremény pénzben és/vagy egyéb tárgyban kifejezett értékével nem helyettesíthető, mivel a nyert nyereményt semmilyen körülmények között nem lehet egy vagy több harmadik félnek átruházni.

Ha a nyertesnek kihirdetett személy a szervezőnek fel nem róható okból nem elérhető, például, de nem kizárólagosan hibás telefonszám, hibás e-mail cím miatt, és ha a pályázat eredményének megjelenésétől számított 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, vagy nem adja meg a kézbesítési adatokat, akkor a nyert nyereményt ugyanazon kapcsolatfelvételi eljárást követve a kisorsolt tartalék személynek adjuk.

8. A NYERTES ÉRVÉNYESÍTÉSE

A nyerteseket e-mail címük és az alábbi dokumentumok alapján azonosítjuk:

1. érvényes személyazonosító okmány, az alábbiak szerint:

- fizikai személyek esetében: személyi igazolvány/útlevél

9. NYEREMÉNYEK ÉS ADÓK

9.1. A 50000 forint feletti értékű nyeremények esetében, a nyereményadó köteles a nyeremények adójával kapcsolatban a Szervező a hatályos jogszabályok szerint eljárni.

9.2. A Szervező nem vállal felelősséget illetékek, adók vagy egyéb adókötelezettségek megfizetéséért, kivéve a promóciós kampányokból származó egyéni bevételek forrásadóját, azt az adót, amelyet a Szervező köteles visszatartani és az állami költségvetésbe átutalni a hatályos jogszabályokat.

10. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A versenyen való részvétellel minden Résztvevő kifejezetten hozzájárul egyértelműen a következőkhöz vonatkozóan:

A Szervező gyűjti és feldolgozza a pályázók versenyre való jelentkezése érvényesítéséhez használt e-mail címére, valamint az erre a célra megadott adatokra vonatkozó információkat. A nyertesek hozzájárulnak továbbá olyan adatok megadásához, mint például, de nem kizárólagosan: név/vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, város, ahonnan származnak, és ezek továbbítása a Szervező részére a jelen Szabályzatban meghatározott nyeremények odaítélése céljából.

A Szervező a Nyertes személyes adatait bizalmasan kezeli és kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra használja fel.

A résztvevők bármikor jogosultak kifogásolni személyes adataik kezelését a shop@xpertbeauty.ro e-mail címen.

A résztvevőknek joguk van a tájékoztatáshoz, az adatokhoz való hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, az adatokba való beavatkozáshoz, joguk van ahhoz, hogy ne vonatkozzanak rájuk egyedi döntés, valamint joguk van bírósághoz fordulni.

11. JOGVITÁK

A Kampányban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy tiszteletben tartják és betartják a jelen Szabályzat minden rendelkezését és feltételét.

A Szervező és a verseny résztvevői között felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a résztvevők által nyert nyereményekkel kapcsolatos harmadik felek vagy intézmények követeléseiért.

A Szervező nem vállal felelősséget a vezetékes és/vagy mobil telefonhálózatok, illetve internetes hálózatok működésképtelenségéért.

A szervező semmilyen felelősséget nem vállal, ha a közölt információk hamisak vagy tévesek.

A Szervező kizárólag a nyeremény átadásáért vállal felelősséget.

12. VERSENYSZABÁLYZAT

A verseny szabályzata elérhető az Xpert Beauty Facebook és Instagram oldalán, valamint onlinewww.xpertbeauty.hu/5eves-evfordulo-sorsolas-szabalyzat.

A versenyen való részvétel a jelen Szabályzat rendelkezéseinek visszavonhatatlan és feltétel nélküli elfogadását és betartásának kötelezettségét jelenti.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit bármikor módosítsa, amennyiben ez szükséges lesz, feltéve, hogy azt bejelentették a Facebook oldalon. A Szabályzat változásai/módosított formája az online közzétételt követően azonnal hatályba lép.

A Versenyszabályzat Románia törvényei szerint készült.

Jelen szabályzat/pályázat be nem tartása esetén az elnyert nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

13. VERSENYSZABÁLYZAT

13.1. A részvételi/lebonyolítási szabályzat ingyenesen elérhető bármely jelentkező (és/vagy résztvevő) számára a www.xpertbeauty.hu oldalon, de a Szervező székhelyén is.

A versennyel kapcsolatos további információkért kérjük, írjon nekünk a shop@xpertbeauty.hu email címre.

14. VIS MAJOR

14.1. Vis maior minden olyan esemény, amely a Szervező által nem ellenőrizhető, orvosolható vagy előre nem látható, ideértve a Szervező ellehetetlenülését is, rajta kívül álló okból, és amelynek bekövetkezése lehetetlenné teszi a Szervező számára a Szabályzatban vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

14.2. Ha olyan vis maior helyzet lép fel, amely részben vagy egészben akadályozza és/vagy késlelteti a Szabályzat végrehajtását és a Kampány folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségei teljesítésének felelőssége alól arra az időtartamra, amíg a teljesítést a Ptk. 1351. és az azt követő rendelkezések akadályozzák vagy késleltetik.

14.3. Amennyiben a Szervező vis maiorra hivatkozik, köteles annak fennállását a Vis maior bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül közölni a Kampány résztvevőivel.

14.4. A vis maior esetet a www.xpertbeauty.hu oldalon közöljük.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1. A rendszerrel kapcsolatos kísérletek, csalások, visszaélések vagy a Szervező imázsát befolyásoló természetű cselekmények esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyzet orvoslására.

15.2. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen olyan tényért, amely a nyertes érvényesítésének ellehetetlenülését meghatározza, amelyet a résztvevő e-mail címének megváltozása, vagy a levelezés át nem vétele, el nem olvasása stb. A Szervező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Kampányt a meghírdetettnek megfelelően normál körülmények között lehessen lebonyolítani, de nem vállal felelősséget a résztvevők olyan elégedetlenségéért, kifogásáért, amely nem vonatkozik a hatályos jogszabályi keretek megsértésére.

A SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL VEZETŐSÉGE